april 12, 2024,

Pensioenregelingen bij fusie en overname

Het bedrijfslandschap is voortdurend in beweging, met fusies en overnames die vaak op de agenda staan. Deze bedrijfsveranderingen brengen echter niet alleen zakelijke aspecten met zich mee, maar hebben ook impact op de arbeidsvoorwaarden, met name de pensioenregelingen van werknemers.

Wanneer een bedrijf wordt overgenomen of fuseert, komt wet- en regelgeving om de hoek kijken, denk bijvoorbeeld aan het Burgerlijk Wetboek, de Wet CAO, de Wet op de Ondernemingsraden, de Pensioenwet en mogelijk de Wet BPF 2000. Deze complexe wet- en regelgeving kan een uitdaging vormen voor werkgevers, waarbij het raadzaam is om tijdig een pensioenadviseur in te schakelen om alles in goede banen te leiden.

In deze blog duiken we dieper in op dit onderwerp aan de hand van een recente mailwisseling tussen het Nederlands Pensioen Instituut en een anoniem gemaakte klant.

Veel leesplezier!

Beste Klant,

Bedankt voor je email.

Cursief tref je onze bevinden aan in jouw mail.

Maar eerst nog even dit:

Ik ga er gemakshalve vanuit dat er geen CAO of BPF verplichting bij de overdragende werkgever van toepassing is – dat lijkt mij in jullie geval ook logisch gezien jullie activiteiten. Het zal  om een overname van bezittingen en eventueel schulden gaan – in dit geval dus de activa passiva transactie.

Let ook altijd even op: als er zieke werknemers zijn bij de overdragende werkgever. Zijn jullie eigenrisicodrager voor de WGA?

En het is altijd verstandig voorafgaand aan de overname (nu is het achteraf) de pensioenregeling en alles wat je afspreekt met de overkomende medewerkers, te toetsen bij de pensioenadviseur. Elke overname is toch op detail weer anders.

Hallo Nederlands Pensioen Instituut,

Wij hebben de afgelopen periode diverse overnames gedaan. Bij deze transacties komen de medewerkers in dienst en houdt het voormalige bedrijf op te bestaan.

Nu zijn er natuurlijk diverse scenario’s denkbaar, waaronder:

Partij A (verkoper) heeft geen pensioenregeling, maar partij B (koper) wel. Wat verandert er? De medewerkers hadden eerst geen recht op pensioen maar door de overname treden zij in dienst bij ons en hebben zij recht op pensioen. Klopt, hier is sprake van een vermoeden van een aanbod van een pensioenregeling. Dit vloeit voort uit artikel 9 van de Pensioenwet.

Bij een aandelentransactie is het ook vrij duidelijk, want in principe verandert er dan niets in de relatie tussen de werkgever en de werknemer en blijft de pensioenregeling veelal zonder wijziging in stand. Klopt, dit is 7:663 BW

Nu doet de volgende situatie zich voor:

Er heeft een activa/passiva transactie plaatsgevonden. Partij A (verkoper) heeft een pensioenregeling en partij B (koper, wij) ook. Echter is de pensioenregeling van de overnemende partij minder riant. Een collega heeft ons hier vragen over gesteld. Daarom wil ik graag jouw advies inwinnen. Dit is de situatie omschreven in 7:664 BW lid 1a.

Naar ons inziens is het zo dat als de nieuwe werkgever een eigen pensioenregeling heeft, de nieuwe werkgever mag bepalen dat die ook gaat gelden voor de overgenomen werknemers. Ook als die minder gunstig is. Klopt dit is 7:664 BW lid 1 onder a. Het voormalige bedrijf waar werknemers in dienst waren houdt immers op te bestaan. Dat is geen voorwaarde, ook als het bedrijf blijft bestaan gaat 7:664 BW lid a op, want de medewerkers komen in dienst bij jullie. Indien er echter geen aanbod voor deelname in pensioenregeling (B) wordt aangeboden dan gaan de rechten en plichten van pensioenovereenkomst van partij (A) wel van rechtswege over op (B). Ja mee eens.

Wij horen graag van jou of wij dit bij het juiste eind hebben. Ja mijn inziens hebben jullie het goed gedaan, maar toch even 2 kanttekeningen. Tijdige communicatie aan medewerkers is belangrijk om achteraf “gedoe” te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat medewerkers in netto salaris er toch op achteruit gaan aangezien de nieuwe pensioenregeling een eigen bijdrage heeft en de oude pensioenregeling bijvoorbeeld niet. Dan kun je coulance halve wel een ingroei pad afspreken (niet verplicht) om de pijn te verzachten, maar dat spreek je het liefst vooraf af. Daarnaast leven wij in een periode dat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht is. Als in de oude regeling van A al is overgegaan naar Wtp incl compensatie via salaris. Hoe ga je dan om met deze compensatiebetaling? Dit laatste sluit een beetje aan bij mijn eerste opmerkingen om vooraf een due diligence te doen op de oude pensioenregeling.

Een zorgvuldige voorbereiding is essentieel bij fusies en overnames, ook wat betreft de impact op pensioenregelingen. Tijdige communicatie met werknemers is cruciaal om onduidelijkheden en ontevredenheid te voorkomen. Bovendien is het raadzaam om een pensioenadviseur te betrekken in het voortraject om de juiste stappen te zetten en mogelijke complicaties te vermijden.

Conclusie

Pensioenregelingen vormen een belangrijk aspect bij fusies en overnames, waarbij verschillende wetten en regelingen van toepassing kunnen zijn. Een grondige voorbereiding, tijdige communicatie en het betrekken van een pensioenadviseur kunnen helpen om de transitie soepel te laten verlopen en de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je specifieke vragen over pensioenregelingen bij fusies en overnames? Neem dan gerust contact op met de adviseurs van het Nederlands Pensioen Instituut, zij staan klaar om je te ondersteunen in dit proces.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wij vertellen je er graag meer over.