Uw privacy bij het Nederlands Pensioen Instituut.

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden als financieel- en pensioenadviseur verwerken wij persoonsgegevens. In deze verklaring lees je wat er met deze persoonsgegevens gebeurt. Deze privacy verklaring is als volgt opgebouwd:

  1. Doel van de gegevensverwerking
  2. Beveiliging
  3. Bewaartermijn
  4. Rechten betrokkene
  5. Contactgegevens
  6. Aanpassen privacy verklaring

1. Doel van de gegevensverwerking.

We verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk om overeenkomsten (bijv. pensioenregelingen) te kunnen laten uitvoeren. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om financiële adviezen te kunnen geven. Dit laatste doen we alleen met toestemming van de betrokkene. Het verwerken van persoonsgegevens is dus geen doel op zich, maar dient ter ondersteuning van onze kernactiviteit, het geven van onafhankelijk advies. Daarnaast verzamelt onze websitegegevens die nodig zijn voor de werking van de site. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar personen.

2. Beveiliging.

We willen persoonsgegevens goed beschermen. We hebben daarom naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen we bepaalde persoonsgegevens wanneer we die via internet verzenden. Van de systemen waar we mee werken hebben we gecontroleerd of persoonsgegevens voldoende zijn beschermd. Afspraken hierover zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

3. Bewaartermijn.

Persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Onze verwerking voldoet aan desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen).

4. Rechten van betrokkene.

Je hebt als betrokkene diverse rechten. Zo mag je een verzoek om informatie indienen. Ook kun je bijvoorbeeld verzoeken uitsluitsel te krijgen over het verwerken van de gegevens. Daarnaast heb je recht op rectificatie van je gegevens en het recht om deze volledig te laten verwijderen (dit moet wel redelijk zijn in verhouding met de grondslag van de verwerking). Ook mag je een verzoek indienen om een overzicht te ontvangen van de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt. Tenslotte mag je bezwaar indienen tegen het verwerken van je persoonsgegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Contactgegevens.

Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vind je onze contactgegevens.

Nederlands Pensioen Instituut B.V.
Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar
072-5719500
info@pensioeninstituut.nl

6. Aanpassen privacy verklaring.

Nederlands Pensioen Instituut behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. De aangepaste privacy verklaring kun je inzien op onze website (www.pensioeninstituut.nl).